Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

„Regulamin rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusów rehabilitacyjnych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika” (załącznik do Uchwały Nr 1060/2024 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 marca 2024 roku) - pobierz

BARIERY ARCHITEKTONICZNE to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

 O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, mieszkające na  terenie powiatu dębickiego, jeżeli są właścicielami nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego , w którym zamieszkują.

 O dofinansowanie likwidacji tych barier mogą ubiegać się przede wszystkim:

  • osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się (poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się wyłącznie przy pomocy lasek, kul, balkonika itp. środków pomocniczych, 
  • osoby niewidome i niedowidzące,
  • z innymi dysfunkcjami, których następstwem są trudności w poruszaniu się. 

WNIOSEK o dofinansownie w ramach likwidacji barier architektnicznych - pobierz 

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ to wszelkie ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie  informacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim:

  • osoby niepełnosprawne mające trudności w porozumiewaniu się i/lub przekazywaniu informacji.

Składając wniosek ważne jest opisanie utrudnień  w porozumiewaniu się i/lub ograniczeń na jakie napotyka dana osoba w codziennym życiu oraz w jaki sposób zostaną one wyeliminowane po uzyskaniu dofinansowania.

WNIOSEK o dofinansownie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się - pobierz

BARIERY TECHNICZNE to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń do rodzaju niepełnosprawności. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

WNIOSEK o dofinansownie w ramach likwidacji barier technicznych - pobierz 

WAŻNE!

Dofinansowanie do likwidacji barier odbywa się na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej (druki dostępne w siedzibie PCPR w Dębicy i na stronie internetowej PCPR w Dębicy).

Kryteria udzielania dofinansowań ze środków PFRON jak i kwoty dofinansowań są corocznie ustalane i dostosowywane do wysokości środków PFRON przekazanych dla powiatu dębickiego na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, pok. 411 (IV piętro) i pod numerem tel. 14 680 31 17.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 44),
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 926 ze zm.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR w Dębicy
Data utworzenia:2016-04-01
Data publikacji:2016-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:11421