Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI W SPRAWIE: USŁUGI ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU pt. „ŚRODOWISKO RODZINNE – NAJLEPIEJ W NIM!”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza do składania ofert cenowych w ramach zasady konkurencyjności w sprawie: Usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów w związku z realizacją projektu pt. „Środowisko Rodzinne – najlepiej w Nim!” Nr RPPK.08.04.00-18-0003/17 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna. Działanie 8.4 Poprawa Dostępu Do Usług Wsparcia Rodziny I Pieczy Zastępczej.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, tj. OGŁOSZENIE oraz ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA, znajdują się w zakładce:  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

„ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”

W związku z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ” informujemy, że wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu na nowy rok realizacyjny będą przyjmowane w dwóch turach:

  • dla zajęć klubowych, które odbywać się będą w WTZ przez pełen rok realizacyjny tj. 01.02.2019r.-31.01.2020r., przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica do 15 października 2018r.
  • dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. 01.08.2019r.– 31.01.2020r., przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica w dniach 1-15 maja 2019r.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOSTĘPNE SĄ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - kliknij tutaj

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PFRON:http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/tresc-programu/ oraz w siedzibie PCPR lub pod nr. tel (14) 680 31 21.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Dofinansowanie udzielane jest na pisemny wniosek, złożony na odpowiednim formularzu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w pokoju 411. Druk wniosku jest dostępny w siedzibie PCPR ul. Parkowa 28 (pokój 411) lub do pobrania ze strony internetowej wniosek

Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie nie jest możliwe jeżeli wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku, wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn  leżących po jego stronie.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE DĘBICKIM NA LATA 2015 – 2018

W dniu 04.10.2018r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dębicy odbyła się konferencja podsumowująca realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Dębickim na lata 2015 – 2018 oraz Powiatowego Programu działań profilaktycznych mających na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych postaw wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą.

INFORMACJA O OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI SPOŁECZNO-OŚWIATOWEJ: CUKRZYCA TYPU 1 – POZNAJ CHOROBĘ

Cukrzyca to choroba cywilizacyjna. Choruje na nią w Polsce około 3 miliony osób.  Jej pierwszy, nieuleczalny typ to choroba autoimmunologiczna, najczęściej diagnozuje się u dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym oraz u niemowląt. Brak podstawowej wiedzy w społeczeństwie doprowadza do częstych konfliktów, stygmatyzacji, dyskryminacji chorych dzieci oraz ich rodziców. 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom I Młodzieży z cukrzycą typu 1 „Słodka Jedynka”, postanowiło wyjść naprzeciw i podjęło decyzję o zorganizowaniu kampanii społeczno-oświatowej pod nazwą: „Cukrzyca typu 1 – poznaj chorobę”. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:22562