Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA!

W dniu 27 czerwca 2018r. został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018r. sygn. akt. SK 19/17 (Dz. U. z 2018r. poz. 1241), w którym Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu skargi konstytucyjnej G.T. dotyczącej ujawnienia symbolu przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności orzekł, iż § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015r. poz. 1110 oraz z 2017r. poz. 1541) jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1,2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wejście w życie wyroku powoduje, że z dniem 27 czerwca 2018r. zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności utraciły podstawę prawną do zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności ,,02-P” w wydawanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności.

Powyższe oznacza, iż od dnia 27 czerwca 2018r. zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności są zobowiązane do wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności bez zamieszczenia symbolu przyczyny niepełnosprawności ,,02-P”.

OFERTA WSPÓŁPRACY!

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności poszukuje lekarzy ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:
- lekarz ortopeda,
- lekarz laryngolog,
- lekarz reumatolog,
- lekarz specjalizujący się w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

1. Zadania lekarza w Zespole:

 • weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;
 • udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego;
 • wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:
  * orzeczeń o niepełnosprawność,
  *
  orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
  *
  orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

2. Warunkiem niezbędnym udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności  w Województwie  Podkarpackim, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie i są bezpłatne. Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o  Niepełnosprawności.

3. Lekarz – członek składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy zlecenia . Przedmiotem umowy będzie wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje ustalone wynagrodzenie.

4. Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie  Powiatowego  Zespołu  do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dębicy, przy ulicy Parkowej 28, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych,  od  poniedziałku do piątku.  

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem tel. (14) 680 31 37.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-24
Data publikacji:2017-10-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:717